Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018

Καλωσήρθατε στο ArtsTogether

 Το πρόγραμμα ArtsTogether θα εφαρμοστεί σε διάστημα 24 μηνών. Το σχέδιο εργασίας έχει κατασκευαστεί με σκοπό να επιτευχθεί η γρήγορη απόδοση αποτελεσμάτων και να επιτραπεί η σταδιακή αξιολόγηση της προσέγγισης. Η οριζόντια διάρθρωση των Πακέτων Εργασίας εγγυάται τη συνεχή διαχείριση, το συντονισμό, την αξιολόγηση, και τη διάδοση του προγράμματος.

 

Στάδιο 1

Σχετίζεται με την αξιολόγηση των αναγκών και την ανάλυση των προκλήσεων, και περιλαμβάνει τόσο τη διεξαγωγή εργαστηρίου ανάπτυξης ικανοτήτων όσο και τον προσδιορισμό σχετικών βέλτιστων πρακτικών.

Στάδιο 2

Είναι το βασικό στάδιο υλοποίησης κατά το οποίο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ArtsTogether θα σχεδιαστεί, θα αναπτυχθεί, και θα διαδοθεί στους δασκάλους. Σε αυτό το στάδιο συμπεριλαμβάνεται επίσης και η πιλοτική δοκιμή του προγράμματος σπουδών.

Στάδιο 3

Περιλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Θα δημιουργηθούν συνέργειες καθώς και ένα ευρύτερο δίκτυο για πιθανές συνεργασίες που θα αγγίζουν διάφορα επίπεδα πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα υλοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις διάδοσης.

ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτείνεται είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ανταποκρίνεται στον κύριο στόχο του προγράμματος ArtsTogether, που είναι η δημιουργία ειδικών μέτρων για τα παιδιά των μεταναστών στην πρώιμη και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην παροχή περιεκτικής υποστήριξης για την εξάλειψη των δυσκολιών και των πολιτισμικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση.

Κοινοπραξία

Το πρόγραμμα ArtsTogether στοχεύει στην συμμετοχή των χωρών που έχουν διαφορετικές εμπειρίες από τους προσφυγικούς πληθυσμούς. Συνολικά συμμετέχουν 5 χώρες: η Ελλάδα, η Ιταλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κοινοπραξία διαμορφώθηκε με βάση την προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων καθώς επίσης και την εξειδίκευση στις σχετικές επιμέρους εργασίες, με σκοπό να επιτευχθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι εταίροι ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και να υλοποιήσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος:

Πακέτο Εργασίας No. 1

Ανάλυση των  αναγκών και βέλτιστες πρακτικές (Επικεφαλής Οργανισμός: Alma Mater Studiorum- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ)

 

Read More

Πακέτο Εργασίας No. 3

Εκδηλώσεις για το κοινό & και δράσεις ευαισθητοποίησης του προγράμματος ArtsTogether (Επικεφαλής Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

 

Read More

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το σχέδιο έχει διάφορα πακέτα εργασίας που αποσκοπούν στην επίτευξη των προτεινόμενων δράσεων.

Πακέτο εργασιών No. 0

Διαχείριση και Συντονισμός της Δράσης (Επικεφαλής Οργανισμός: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

 

Read More

Πακέτο Εργασίας No. 2

Πρόγραμμα σπουδών και κατάρτισης του προγράμματος ArtsTogether (Επικεφαλής Οργανισμός: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BATH SPA)

 

 

Read More

Πακέτο Εργασίας No. 4

Διάδοση και αξιοποίηση (Επικεφαλής Οργανισμός: ΜΚΟ Four Elements)

 

 

Read More

ArtsTogether

"Το έργο ArtsTogether χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Προγράμματος Ενέργειας AMIF (Ασύλου, Μετανάστευσης και Ολοκλήρωσης). Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "

amif logo